مشاهده عناوین خبری روز به صورت آنلاین برروی نمایشگرهای سطح شهر در نقاط :

مکان
میدان رسالت
میدان نوبنیاد
میدان حضرت عبدالعظیم
خیابان مولوی
میدان پانزده خرداد
میدان آرژانتین
میدان صادقیه
تقاطع خوردین و بلوار دریا
تقاطع مطهری و سهروردی
میدان گلها